Thông báo cổ đông

thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã sửa đổi

22/04/2020

thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (thay thế thông báo cũ ngày 20/04/2020)
Đọc thêm