Notice of holding the General Meeting of Shareholders

04/07/2017

Thông báo về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông

 

 

 
1. Newspaper announcement
Images/File/thong bao.pdf

2. Shareholders' meeting program
Images/File/chuong trinh.pdf
Images/File/2- Chương trình ĐHCĐ.pdf

3. 
Confirmation of attendance at the shareholders' meeting
Images/File/giay xac nhan.pdf

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ
Images/File/giay uy quyen.pdf

5. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ
Images/File/nghi quyet.pdf
Images/File/Điều lệ CT CP Giầy TĐ sửa 2015 theo luat DN moi(2).pdf

6. Quy chế đề cư, ứng cử và bầu cử 
Images/File/quy che de cu ung cu va bau cu.jpg
Images/File/quyet dinh quy che de cu, ung cu va bau cu.jpg
Images/File/6-Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.pdf

7. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ
Images/File/quy che lam viec tai dhcd.jpg
Images/File/7-Quy ch_ t_ ch_c ÐHÐCÐ.pdf

8. Dự Thảo điều lệ
Images/File/dieu le.jpg
Images/File/8. Dự thảo Điều lệ.doc
Images/File/muclucdieule.doc
9. Tờ trình thông qua Dự thảo điều lệ CTCP Giầy Thượng Đình
Images/File/to trinh thong qua du thao dieu le CTCP.jpg
Images/File/9-Tờ trình thông qua điều lệ.pdf

10. Tờ trình thông qua bầu HĐQT và BKS
Images/File/to trinh bau hoi dong quan tri va bks.jpg

11. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS
Images/File/13225030_1087180194686457_1477749056_o.jpg

12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Images/File/to trinh thong qua viec lua chon don vi kiem toan.jpg
13. Tờ trình kế hoach SXKD 03 năm tiếp theo và KH SXKD
Images/File/13214653_1087181238019686_277700616_o.jpg

14. Đơn ứng cử HĐQT và BKS
Images/File/don ung cu thanh vien bks.jpg
Images/File/don ung cu thanh vien hdqt.jpg

15. Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS
Images/File/don de cu thanh vien hdqt.jpg
Images/File/don de cu thanh vien bks.jpg

16. Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS ( theo nhóm)
Images/File/don de cu thanh vien HDQT nhom.jpg
Images/File/don de cu thanh vien bks nhom.jpg
Images/File/bks nhom 2.jpg

17. Mẫu tóm tắt lý lịch ứng viên
Images/File/toam tat ly lich.jpg

18. Các tài liệu khác nếu có
Images/File/13. PA SXKD 2016-2018.doc